Kontrola a čištění spalinových cest


dle vyhlášky č. 34/2016 Sb. ze dne 22. 1. 2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cest.

Kontrola spalinové cesty

je odborné posouzení celkového stavu spalinové cesty. Kontrola posuzuje:
a) zda spalinová cesta a konstrukce a materiály v její blízkosti vyhovují z hlediska požární bezpečnosti
b) zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu a jeho vymetacím a kontrolním otvorům
c) stavebně-technický stav komína

Čištění spalinové cesty

je mechanické odstranění produktu spalování, které se vlivem provozu spotřebiče uchytily na vnitřní straně spalinové cesty.  U komínů pro spotřebiče na pevná paliva se jedná o odstranění vrstvy sazí nebo dehtu ze stěny komínového průduchu (tak, aby bylo dosaženo původní světlosti průduchu), vybrání sazí ze spodní části komína. U komínů pro spotřebiče na plyn se jedná odstranění kondenzátů a případě zprůchodnění výpustného otvoru pro odtok kondenzátu včetně potrubí, odpuštění kondenzátu z kondenzační jímky, apod.

O provedené kontrole a čištění vám vyhotovíme ZPRÁVU, tak jak vyžaduje výše zmíněné nařízení vlády. Vzor zde.

Pasportizace komínových průduchů

– přehled o používaných a nepoužívaných komínových průduších a o spotřebičích k nim připojených. Je nezbytnou podmínkou pro bezpečnost provozu spalinových cest a tím i uživatelů a dalších osob pohybujících se v objektu. Příklad pasportizace je uveden zde.Vložkování komínů


Revize spalinové cesty

Je vyžadována při stavbě, opravě nebo rekonstrukci spalinové cesty, při výměně připojeného spotřebiče, nebo před připojením nového spotřebiče. Neplést revizi s pravidelnou kontrolou!